top of page

Kvalitet

Genom vårt kvalitetsledningssystem skapas en säker och förutsägbar verksamhet.

Vi arbetar med kvalitet utifrån ett årshjul med kvalitets- och uppföljningsprocesser.

 

Som verktyg i kvalitetsarbetet använder vi oss av egenkontroller och internrevisioner. Vi genomför också brukar- och medarbetarundersökningar kontinuerligt.

 

Kvalitetsplan upprättas en gång/år utifrån föregående års resultat.

Kompetensutvecklingsplaner för medarbetare utgör en viktig del i kvalitetssäkringen. En ständigt pågående personalutbildning i genusperspektiv i socialt arbete pågår då en jämställd och likvärdig verksamhet inte kan upprätthållas utan en kompetens inom genusområdet.

bottom of page